Tanımlayıcı İstatistikler

 • Varyans
 • Standart Sapma
 • Standart Hata
 • Çarpıklık-Basıklık Katsayısı
 • Açıklık
 • Frekans dağılım
 • Ortalama, Mod, Medyan

Parametrik Testler

 • Normallik Varsayımlarının Belirlenmesi
 • Grafiksel ve Normallik Testler
 • Z Testi
 • t Testi

Varyans Analizi

 • Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA)
 • Faktoriyel Denemeler
 • Tesadüf Bloklarında Varyans Analizi

Veri Madenciligi

Nonparametrik Testler

 • Ki-kare Testleri
 • İşaret Testi
 • Wilcoxon t Testi
 • Mc Nemar Testi
 • Diziler Testi (Runs Testi)
 • Mann-Whitney U Testi
 • Kruskal – Wallis H Testi
 • Mood Medyan Testi
 • Friedman İki Yönlü Varyans Analizi
 • Kendall W Testi
 • Cochran Q Testi
 • Kolmogorow Simirnov Testi
 • Spearman Korelasyon Analizi
 • Kendall Tau Korelasyon /Uyum Analizi

Deney Tasarımı

 • Tekrarlı Ölçümlerin Varyans Analizi
 • İçiçe Faktörlü Denemelerde Varyans Analizi
 • Bölünmüş Parseller /Bloklar Düzeni
 • Latin Kare Düzeni
 • Kovaryans Analizi (ANCOVA)

Etkinlik Analizi

Regresyon Analizi

 • Korelasyon Analizi
 • Basit Doğrusal Regresyon Analizi
 • Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi
 • Lojistik Regresyon

Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri

 • Çok Değişkenli Verilerin Normalliğe Uygunluk Testleri
 • Hotelling Testi
 • Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA)
 • Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi
 • Temel Bileşenler Analizi
 • Faktör Analizi
 • Kanonik Korelasyon Analizi (Setlerarası)
 • Kümeleme Analizi
 • Ayırma Analizi (Diskriminant Analizi)

Güvenilirlik Analizi